عنوان کتاب:پوشش وحجاب

پدیدآور:محمدعلی آشنایی

ناشر:کانون اندیشه جوان

ازسری کتابهای چلچراغ حکمت :چلچراغ حکمت با خلاصه نویسی کتابهای استاد شهید مطهری مجموعه کتابهایی را جمع آوری  وتوسط کانون انتشارات اندیشه جوان چاپ نموده است که برای آشنایی نسل جوان بااندیشه های این استاد شهید می باشد

کتاب حاضر دفتر سی وهفتم ازاین مجموعه می باشد

دراین کتاب مسئله حجاب وپوشش بابهره گیری ازچندین اثراستاد مطهری  چون "مسئله حجاب"-"اخلاق جنسی" "آشنایی باقرآن" و...بهر گیری شده است

درمقدمه کتاب آمده:

دراین آثار بااشاره به ریشه های فطری پوشش وارائه گوشه هایی ازفراز ونشیب های آن درتاریخ ،بااشاره به حجاب سختگیرانه اقوام وملل پیش ازاسلام ،این حقیقت رانمایان ساخته که دین اسلام مبتکر حجاب نیست.آن گاه بااستناد به آیات وروایت وبررسی مبسوط شان نزول ومفاد آنها ،پوشش اسلامی زن رانه پرده نشینی ،نه ممانعت از حضوراجتماعی ،نه جلوگیری ازبروز استعدادها ونه زندانی وحبس زن درخانه ،بلکه عدم جلوه گری وخودنمایی هنگام معاشرت بامردان بیگانه شناسانده وسیمای حقیقی مسئله حجاب رامحدودساختن کامیابی های جنسی به محیط خانوادگی وهمسران مشروع ،همراه با برعهده گرفتن یک سلسله تعهدات ومسئولیت ها وممنوعیت هرگونه بهره کشی رایگان واستثمار جنسی اززن درمحیط عمومی ،معرفی کرده است

دراین کتاب:ابتدابه بحث درمورد حجاب وتئوری های مختلف پرداخته شده و سپس درفصل دوم فلسفه وحکمت پوشش اسلامی مورد بحث قرار گرفته وفصل سوم به پاسخگوئی به مخالفان وایرادها واشکالهای مطروحه آنان پرداخته می شود ودرفصل چهارم حجاب ازدیدگاه دین اسلام بررسی میگردد

همچنین استاد درآثار پیشین گفته اند ،به برخی ازاشکالات مطرح شده ازسوی مخالفان حجاب همچون"حجاب موجب برکود فعالیت هااست" و"پوشش باآزادی مخالف است"پاسخ گفته اند

 

کتاب حاضر کتاب کم حجمی بوده ودر 93 صفحه تدوین گردیده است ومی تواند پاسخگوی بسیاری ازشبهات درمورد حجاب اسلامی باشد

ابتدا واژه حجاب:"حجاب واژه ای تازی که درلغت به معنای پرده،حایل ،پوشش ،وسیله پوشش ،ستر ،نقابی که زنان چهره خودرابدان می پوشانند

واژه حجاب تنها یک بار درآیه 53 سوره احزاب به کاررفته که درآن دستورهای خاصی درباره همسران رسول خدا (ص) داده شده است وتوصیه شده که اگراز زنان پیامبر (ص) متاع وکالای مورد نیازی رادرخواست می کنید آن راازپشت پرده بخواهید،

زنان مسلمان پس ازنزول آیات پوشش درسوره نور، بادقت وجدیت حجاب وپوشش دینی رابرگزیدند وآن رابه بهترین شکل وبه صورت کامل تحقق بخشیدند

دربیان حدود یا کیفیت حجاب اسلامی آمده:

-          از نظر قرآن برهردختر ازابتدای بلوغ لازم وواجب است نزد نامحرم وهنگام نمازخواندن ،تمام اندام وبدن وموی سرخودرابپوشاند امادرپوشاندن یا مستثنا بودن دستها تامچ وگردی صورت ،اغلب آن را واجب ندانسته ولی احیانا مورد اختلاف وگفت وگواست

-          وجوب پوشش وحرام بودن نگاه ،دوتکلیف جداگانه که اولی وظیفه زن ودومی تکلیف مرد وبین آن دوملازمه ای وجودندارد وقابل تفکیکند

-          نگاه به قصد لذت بردن حرام است وبیم وجود لغزش وجوددارد

زن مظهر جمال است ومرد مظهر شیفتگی ،بدین جهت تمایل مرد به نگاه کردن وچشم چرانی ،بیشتراز تمایل زن به خودنمایی است بنابراین نخست دوری گزیدن ازنگاه وحفظ دامن برای مردان وبعدبرای زنان بیان شده است .همسانی تعابیر وواژه ها نشان دهنده این واقعیت است که قوانین اسلام برپایه جنسیت وتبعیض وتفاوت میان زن ومرد بنانشده ،بلکه هدف ازاین دستورات ،رعایت مصالح بشر است ،خواه زن باشد یامرد

 

بی حجابی وآنار شیسم جنسی ،چندان پیامدهای ناگوار وفجیعی به دنبال دارد که حتی اگر خداوند متعال زنان رابدان فرانخوانده بود،خردناب انسانی ،زنان رابدان فرامیخواند.

 

-این کتاب درمجموعه کتابخانه عمومی  ن والقلم موجود می باشد

بمناسبت دهه فجر با عضویت نیم بها می توانید نسبت به امانت اقدام نمایید.

 

نظرات (1)
چهارشنبه 7 بهمن 1394 ساعت 18:00
خیلی ممنون از وب سایت خوبتون وبتون خیلی عالیه موضوعاتشو متنوع ترکنین بهتره
9855
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.