"پادشاهی شش پسر دارد ، همه را نزد خود می خواند ومی خواهد که هرکدام بهترین آرزویی را که درزندگی دارند بازگویند تااوآنهارا برآورده سازد"

اماپادشاه به جای برآوردن این آرزوها می کوشد تا حقارت و بی ارزش بودنشان رابه ایشان بنمایاند وسعی دارد که پسرانش مقاصد وغایات والاتری رابرگزینند این معنی به شاعر فرصت می دهد تایک رشته ازفضایل ومفاهیم عرفانی را بایک رشته ازرذایل وشهوات شرح دهد.


شاهزاده بزرگ تر خواهان دختر شاه پریان است

شاهزاده دوم طالب جادوگری است

شاهزاده سوم خواهان جام جم است

شاهزاده چهارم  درآرزوی آب حیات است

شاهزاده پنجم درطلب انگشتر سلیمانی است

شاهزاده ششم  طالب کیمیاست


حکایاتی که هدف از ان انتقال پیامهای عارفانه شیخ عطار است  درقالب مناظره وطرح داستان بامقدمه وتصحیح وتعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی 

گاهی بهتراست به جای استناد به مطالب  غیر مستند شبکه های اجتماعی ونقل قولهایی غلط از اندیشه های غربیان ، به تاریخ وادبیات خودمان هم نیم نگاهی بیندازیم


"همه عالم تمنای وصال است

ولیک آن جمله سودای محال است

نه هرکس رارسد بویی از آنجا

نه هر چوگان زند گویی ازآنجا

دلی باید زحق ترسان وبریان

زبانی ازرهش پرسان وترسان

ترا گر باتویی آنست پیشه

که می ترسی ومی پرسی همیشه

نهادت جمله این اندیشه گیرد

همه شهر دلت این پیشه گیرد

که تا یک لحظه بوی آن توان برد

ولیکن ازمشام جان توان برد

تراعمر حقیقی آن زمان است

که جانت درحضور دلستان است

وگرعمر توبیرون از حساب است

که هردم درحسابت صد حجاب است"

نظرات (1)
شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 16:03
به به ؛ آدم لذت نبره چه کار کنه پس!

خدا قوت
امتیاز: 0 0
پاسخ:
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.